BLACK FRIDAY

Sprawdź zniżki do -50%!

Szanowni Państwo! Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Poniżej znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Smeg Polska Sp. z o.o.

§ 1
O NAS — ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa („Smeg”). Możecie Państwo skontaktować się z Smeg w formie pisemnej pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres privacy@smeg.pl.

§ 2
JAKIE DANE PRZETWARZANE SĄ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ?

Kiedy kupują Państwo nasze produkty, lub proszą o przedstawienie naszej oferty na nasze urządzenia lub ich dostawę, Smeg przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa oraz produktów, które Państwo kupują.

Zbieramy następujące dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, miejscowość, adres, nazwa użytkownika i hasło);
 • dane dotyczące urządzenia i innych zakupionych produktów (typ, cena, określony model, numer identyfikacyjny i numer seryjny); oraz
 • informacje dotyczące płatności oraz inne istotne informacje dotyczące dostawy zakupionego urządzenia lub produktów.

§ 3
DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

1. Cel przetwarzania danych i zgodna z prawem podstawa przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • aby umożliwić Państwu zakup naszych produktów i dostarczyć je wraz z fakturą oraz odpowiednią dokumentacją. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych i prawnych związanych z zawartą z Państwem umową. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem oraz do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak te określone przez prawo konsumenckie lub prawo podatkowe. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;
 • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • do uczestnictwa w badaniach rynku i ankietach w celu określenia poziomu zadowolenia klientów. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. Charakter prawny podania danych

W odniesieniu do niektórych czynności i celów przetwarzania potrzebujemy Państwa danych. W innych przypadkach mogą Państwo zdecydować, czy chcą Państwo podać swoje dane czy nie.

Podawanie niektórych danych do celów wskazanych w ust. 3.1 A) oraz B), jest wymagane (takie dane zostaną oznaczone w formularzu rejestracyjnym gwiazdką); jeżeli nie przekażecie Państwo tych danych, nie będzie możliwe korzystanie w pełni z wszystkich naszych usług. Podawanie innych żądanych danych jest dobrowolne.

§ 4
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane tylko przez czas niezbędny do umożliwienia nam wykonania czynności wskazanych w ust. 3.

Państwa dane będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do celów, dla których zostały zgromadzone i były dalej przetwarzane. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy będą przechowywane nie dłużej niż 6 lat od wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Wszelkie dokumenty księgowe sporządzone w związku z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została prawidłowo wykonana lub roszczenia wynikające z umowy przedawniły się. Wszelkie dokumenty podatkowe sporządzone w związku z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie inne szczególne terminy nałożone przez prawo.

§ 5
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE I GDZIE?

Smeg korzysta również z dostawców oferujących, w swoich centrach danych, usługi hostingu gromadzonych danych, jak również z firm oferujących pomoc dla naszych usług. Mają oni dostęp do danych w celu świadczenia usług wsparcia w przypadku nieprawidłowości lub migracji danych.

Co do zasady Smeg przechowuje Państwa dane osobowe w Unii Europejskiej. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską, Smeg zawrze zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, które wiążą dostawcę, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W celu uzyskania kopii dokumentów zapewnianiających odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres privacy@smeg.pl.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych Państwa dane będą przetwarzane przez dostawców usług, w tym agencje marketingowe, do celów związanych z zarządzaniem i przekazywaniem informacji sprzedażowych (pocztą elektroniczną, telefonicznie), badaniami rynku lub innymi działaniami promocyjnymi, takimi jak konkursy i wydarzenia.

Ponadto Państwa dane będą przekazywane zewnętrznym specjalistom, takim jak audytorzy zewnętrzni i konsultanci, firmy konsultingowe, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, właściwe organy (dla celów wypełniania obowiązków prawnych), spółki z grupy Smeg znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Przekazujemy również Państwa dane firmie, która jako niezależny administrator danych świadczy dla Państwa usługi płatnicze w zakresie zakupów produktów za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 6
PRAWA PRZYZNANE PAŃSTWU NA MOCY PRAWA I SPOSÓB ICH WYKONANIA

Mają Państwo określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu w pewnych okolicznościach. Mogą Państwo korzystać z tych praw w dowolnym momencie i nieodpłatnie poprzez kontakt z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ust. 1. Smeg uczyni wszystko, co konieczne, aby ułatwić Państwu korzystanie z przysługujących Państwu praw.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • otrzymywania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (prawo dostępu);
 • zaktualizowania, uzupełnienia oraz sprostowania Państwa danych osobowych (prawo do sprostowania);
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania takich danych w przypadkach przewidzianych w RODO, w tym w przypadkach, w których dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (prawo do usunięcia i prawo do ograniczenia przetwarzania);
 • wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody);
 • w pewnych okolicznościach do otrzymywania kopii dostarczonych przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do żądania przekazania takich danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach (w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne w celu spełnienia postanowień umownych lub innych zobowiązań prawnych, a także jeżeli dane te są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego) (prawo do sprzeciwu);
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem lub chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą ich przetwarzania, mogą ją Państwo złożyć do organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym Państwo mieszkają lub pracują, lub państwa członkowskiego, w którym Państwa zdaniem miało miejsce naruszenie. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Urzędu znajdują się pod adresem: www.uodo.gov.pl. Dane kontaktowe innych organów nadzorczych można znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Top