Szanowni Państwo! Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Poniżej znajdziecie Państwo przydatne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Smeg Polska Sp. z o.o.

 

 

§ 1

O NAS — ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Smeg”). Możecie Państwo skontaktować się z Smeg w formie pisemnej pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres info@smeg.pl.

 

 

§ 2

JAKIE DANE PRZETWARZANE SĄ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ?

Kiedy kupują Państwo nasze produkty, lub proszą o przedstawienie naszej oferty na nasze urządzenia lub ich dostawę, Smeg przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa oraz produktów, które Państwo kupują.

 

Zbieramy następujące dane osobowe podane przez Państwa bezpośrednio:

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, miejscowość, adres, nazwa użytkownika i hasło);
 2. dane dotyczące urządzenia i innych zakupionych produktów (typ, cena, określony model, numer identyfikacyjny i numer seryjny);
 3. informacje dotyczące płatności oraz inne istotne informacje dotyczące dostawy zakupionego urządzenia lub produktów.

 

 

§ 3

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

1. Cel przetwarzania danych i zgodna z prawem podstawa przetwarzania Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. aby umożliwić państwu zakup naszych produktów i dostarczyć je wraz z fakturą oraz odpowiednią dokumentacją. przetwarzanie państwa danych jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy nami a państwem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych i prawnych związanych z zawartą z państwem umową. przetwarzanie państwa danych jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy nami a państwem oraz do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak te określone przez prawo konsumenckie lub prawo podatkowe. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;
 3. na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; w celu otrzymywania newslettera oraz w badaniach rynku i ankietach w celu określenia poziomu zadowolenia klientów. Podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

2. Charakter prawny podania danych

W odniesieniu do niektórych czynności i celów przetwarzania potrzebujemy Państwa danych. W innych przypadkach mogą Państwo zdecydować, czy chcą Państwo podać swoje dane czy nie.

Podawanie niektórych danych do celów wskazanych w ust. 3.1 A) oraz B), jest wymagane (takie dane zostaną oznaczone w formularzu rejestracyjnym gwiazdką); jeżeli nie przekażecie Państwo tych danych, nie będzie możliwe korzystanie w pełni z wszystkich naszych usług. Podawanie innych żądanych danych jest dobrowolne.

 

 

§ 4

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane tylko przez czas niezbędny do umożliwienia nam wykonania czynności wskazanych w ust. 3.

Państwa dane będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do celów, dla których zostały zgromadzone i były dalej przetwarzane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy będą przechowywane nie dłużej niż 6 lat od wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Wszelkie dokumenty księgowe sporządzone w związku z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została prawidłowo wykonana lub roszczenia wynikające z umowy przedawniły się.

Wszelkie dokumenty podatkowe sporządzone w związku z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dodatkowo mogą mieć zastosowanie inne szczególne terminy nałożone przez prawo.

Dane użytkownika sklepu będą przetwarzane do momentu wyrejestrowania a dane przetwarzane na mocy zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do dnia odwołania tej zgody.

 

 

§ 5

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE I GDZIE?

W celu zapewnienia opisanych wyżej usług, Smeg angażuje strony trzecie jako podmioty przetwarzające dane do świadczenia określonych usług, a te strony trzecie przetwarzają Państwa dane osobowe. Dostęp tych podmiotów do danych jest poddany szczególnym zastrzeżeniom umownym poczynionymi przez Smeg, które ograniczają wykorzystywanie danych wyłącznie do przetwarzania niezbędnego do umożliwienia użytkownikowi dostępu do usług.

 

Smeg korzysta również z dostawców oferujących, w swoich centrach danych, usługi hostingu gromadzonych danych, jak również z firm oferujących pomoc dla naszych usług. Mają oni dostęp do danych w celu świadczenia usług wsparcia w przypadku nieprawidłowości lub migracji danych.

 

Co do zasady Smeg przechowuje Państwa dane osobowe w Unii Europejskiej. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską, Smeg zawrze zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, które wiążą dostawcę, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W celu uzyskania kopii dokumentów zapewnianiających odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres info@smeg.pl.

 

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych Państwa dane będą przetwarzane przez dostawców usług, w tym agencje marketingowe, do celów związanych z zarządzaniem i przekazywaniem informacji sprzedażowych (pocztą elektroniczną, telefonicznie), badaniami rynku lub innymi działaniami promocyjnymi, takimi jak konkursy i wydarzenia.

 

Ponadto Państwa dane będą przekazywane zewnętrznym specjalistom, takim jak audytorzy zewnętrzni i konsultanci, firmy konsultingowe, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, właściwe organy (dla celów wypełniania obowiązków prawnych), spółki z grupy Smeg znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Przekazujemy również Państwa dane firmie, która jako niezależny administrator danych świadczy dla Państwa usługi płatnicze w zakresie zakupów produktów za pośrednictwem Strony internetowej.

 

 

§ 6

PRAWA PRZYZNANE PAŃSTWU NA MOCY PRAWA I SPOSÓB ICH WYKONANIA

Mają Państwo określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Mogą Państwo korzystać z tych praw w dowolnym momencie i nieodpłatnie poprzez kontakt z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ust. 1. Smeg uczyni wszystko, co konieczne, aby ułatwić Państwu korzystanie z przysługujących Państwu praw.

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. otrzymywania potwierdzenia, czy państwa dane osobowe są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (prawo dostępu);
 2. zaktualizowania, uzupełnienia oraz sprostowania państwa danych osobowych (prawo do sprostowania);
 3. żądania usunięcia państwa danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania takich danych w przypadkach przewidzianych w RODO, w tym w przypadkach, w których dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (prawo do usunięcia i prawo do ograniczenia przetwarzania);
 4. wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody);
 5. w pewnych okolicznościach do otrzymywania kopii dostarczonych przez państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do żądania przekazania takich danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych);
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych okolicznościach (w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne w celu spełnienia postanowień umownych lub innych zobowiązań prawnych, a także jeżeli dane te są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego) (prawo do sprzeciwu);
 7. niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem lub chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą ich przetwarzania, mogą ją Państwo złożyć do organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym Państwo mieszkają lub pracują, lub państwa członkowskiego, w którym Państwa zdaniem miało miejsce naruszenie.

Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Urzędu znajdują się pod adresem: https://www.uodo.gov.pl. Dane kontaktowe innych organów nadzorczych można znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Top