Gwarancja

Ogólna gwarancja na wszystkie sprzęty Smeg wynosi 24 miesiące licząc do dnia sprzedaży sprzętu widniejącego na fakturze lub paragonie.

Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia w Autoryzowanym Serwisie Smeg i udostępnienia sprzętu. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin ten może zostać wydłużony.

W przypadku braku możliwości wykonania naprawy przez Autoryzowany Serwis Smeg, Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad. Wymiana dokonywana jest przez Autoryzowany Serwis Smeg. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu - faktura lub paragon z kasy fiskalnej.

Awarię sprzętu należy zgłaszać do Autoryzowanego Serwisu Smeg. W przypadku bezpodstawnego wezwania Autoryzowanego Serwisu Smeg do wykonania naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane ponosić będzie Klient w pełnej wartości.

Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej lub gazowej może odbywać się tylko przez osoby uprawnione, z potwierdzeniem na karcie gwarancyjnej i podaniem numeru uprawnień, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Instalacja dokonywana przez Autoryzowany Serwis Smeg jest odpłatna.

Producent zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady sprzętu, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż tkwiących w sprzęcie, w szczególności spowodowanych wadliwym i niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.